بستن
FA EN AR RU FR

برنامه های بلند مدت

جذب حمایت های مالی از موسسات و نهادهای علمی سوئد و ایران بمنظور انجام پژوهش های علمی مشترک

 

افزایش همکاریهای علمی بیشتر با کشور سوئد از طریق افزایش فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری، افزایش پروژه های مشترک تحقیقاتی