بستن
FA EN AR RU FR

برنامه های میان مدت

فعال سازی وب سایت کارگروه  همکاریهای علمی با کشور سوئد

ایجاد بانک اطلاعاتی همکاریهای علمی بین دانشگاههای ایران و سوئد

اطلاع رسانی فرصت های آموزشی و پژوهشی به دانشگاهها و موسسات کشور از طریق ایجاد سامانه مربوط

برنامه ریزی برای کارگاهها و نشست های آتی بین ایران و سوئد