بستن
FA EN AR RU FR CHI

مشاور رئیس دانشگاه در امور بین الملل :

 

دکتر علی بانی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه  

 تلفن :  ۳۳۶۹۱۰۶۷  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۸

 پست الکترونیک :   int@guilan.ac.ir

 

سرپرست روابط بین الملل :

 

دکتر مجید وظیفه دوست

عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی  

تلفن  :   ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۳۸

پست الکترونیک :  int@guilan.ac.ir

 

سرپرست دانشجویان بین المللی :

 

دکتر مرضیه شمس یوسفی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی             

تلفن  :   ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+   داخلی: ۲۰۷۴

پست الکترونیک :  int.student@guilan.ac.ir

 

کارشناسان روابط بین الملل :

 

جواد فامیل زوار جلالی                        

تلفن/ دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۸۲ ۱۳ ۹۸+     داخلی: ۲۰۸۳

 

طیبه افتخاری                                           

تلفن : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ ۱۳ ۹۸+     داخلی: ۲۰۸۸

 

معصومه نیک کار                           

تلفن : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ ۱۳ ۹۸+    داخلی:۲۰۷۳