بستن
FA EN AR RU FR

معرفی گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل

مدیریت و کارکنان

مدیر روابط بین الملل :

دکتر علی بانی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه        تلفن :  ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۸

                                                            پست الکترونیک: int@guilan.ac.ir

معاون مدیر روابط بین الملل:               

دکتر مجید وظیفه دوست

عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی       تلفن  :   ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۸

پست الکترونیک : int@guilan.ac.ir

 سرپرست دانشجویان بین المللی:

دکتر مرضیه شمس یوسفی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی               تلفن  :   ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+   داخلی: ۲۰۷۸

پست الکترونیک :int.student@guilan.ac.ir

 

کارشناسان روابط بین الملل:

جواد فامیل زوار جلالی                            تلفن/ دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۸۲ ۱۳ ۹۸+      داخلی: ۲۰۸۳

معصومه نیک کار                                    تلفن : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ ۱۳ ۹۸+    داخلی:۲۰۸۸

طیبه افتخاری                                        تلفن : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ ۱۳ ۹۸+     داخلی:۲۰۸۸