اهداف:

  • توسعه ی زبان و ادبیات و هنر روسی که هر سه عناصر مهم فرهنگ جهان محسوب می شوند و حمایت از برنامه های آموزشس زبان روسی؛
  • کمک به متقاضیان علاقمند در فراگیری زبان روسی؛
  • ایجاد شرایط برای آشنایی متقاضیان با  آثار کلاسیک و معاصر ادبیات و هنر روسی، فرهنگ چند ملیتی فدراسیون روسیه؛
  • اطلاع رسانی در مورد زندگی نوین و تاریخ روسیه؛
  • گسترش ارتباطات فرهنگی، آموزشی و علمی با سازمان های فدراسیون روسیه؛