شهریه

میزان شهریه برای هر نیمسال تحصیلی 2020-2019 شامل شهریه تحصیلی، استفاده از خوابگاه دانشجویی، استفاده از غذای یارانه ای دانشجویی، کارت بیمه درمانی و استفاده از سرویس حمل و نقل دانشجویی در جدول زیر ارائه شده است.  

میزان شهریه و اسکان دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز

میزان شهریه آموزشی در یک نیمسال (به یورو)

مقطع تحصیلی

گروه های آموزشی

علوم انسانی

سایر گروه ها

کارشناسی

330

375

کارشناسی ارشد

440

485

دکتری

550

595

 

هزینه استفاده از خوابگاه برای سال برای هر سال ( به یورو)

مقطع

هزینه به یورو

توضیحات

کارشناسی ( اتاق های سه و چهار نفره)

220

(160 یورو برای 9 ماه و 60 یورو برای تابستان)

کارشناسی ارشد و دکتری (اتاق های دو و سه نفره)

265

(175 یورو برای 9 ماه و 90 یورو برای تابستان)