گرنت های بنیاد روسکی میر:

 

گرنت های بنیاد روسکی میر- وجوه هدفمندی است که با شرایط تعیین شده توسط بنیاد و با ارائه گزارشی در مورد استفاده از گرنت به صورت رایگان در اختیار سازمان ها و مؤسسات قرار می گیرد.

 

درخواست ها برای دریافت گرنت بنیاد روسکی میر در 2 دوره تعیین شده در سال پذیرفته می شود:

دوره بهاری – از 1 ماه فوریه الی 15 ماه مارس

دوره پاییزی – از 1 ماه اوت الی 15 ماه سپتامبر

گرنت های مالی برای پروژه های در زمینه گسترش مطالعات فرهنگی و آموزش زبان و ادبیات روسی ارائه می شود.