شرح وظایف

- گسترش همکاری های بین المللی با دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی و پیگیری مفاد توافقنامه های قبلی و پاسخ به مکاتبات خارجی

- عقد قرارداد و پیگیری فعالیت های مربوط به برگزاری دوره های مشترک بین المللی

- انجام مکاتبات با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

- انجام اقدامات مقتضی برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور.

- برگزاری، کارگاه‌ها، سمینارها و همایش های بین المللی و همچنین ترغیب گروه های آموزشی به شرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی

- دعوت از شخصیت های برجسته ی علمی بین المللی و اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی

- برقراری ارتباط با نمایندگان ایرانی خارج کشور و کسب اطلاعات مورد نیاز برای اهداف مختلف

- پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی

- ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رنکینگ دانشگاهی

- حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی

- فراهم کردن مقدمات حضور استادان و متخصصان دانشگاه در عرصه‌های مختلف جهانی برای ارایه‌ی یافته‌های خود و کسب اطلاع از یافته‌های دیگر متخصصان و دانشمندان جهان جهت روز آمد کردن دانش خود در حوزه های مختلف تخصصی

- جذب دانشجویان بین‌المللی به صورت بورسیه و غیربورسیه و پشتیبانی از آنها در طول تحصیل در دانشگاه

- کمک به معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی و گسترش زبان فارسی در سطح جهان

- تلاش برای معرفی ظرفیت ها و مزایای دانشگاه درسطوح بین المللی