فراخوان دومین مسابقات دانشجویی دانشگاههای عضو اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر عکاسی و نوشتار 1402

07 08 2023
کد خبر : 3929416
تعداد بازدید : 258

​​​​​​​فراخوان دومین مسابقات دانشجویی دانشگاههای عضو اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر عکاسی و نوشتار 1402

 

عناوین مسابقه:
 -1محیط زیست و خزر
(الف) تهدیدات زیست بوم دریای خزر
(ب) توسعه پایدار و اقتصاد سبز دریای خزر
(ج) آلایندههای دریای خزر
 -2همگرایی فرهنگی
(الف) فرهنگ ملل دریای خزر
(ب) جاذبه های گردشگری و دریای خزر
درباره مسابقه
با هدف تقویت فعالیتهای بینالمللی دانشجویان عضو اتحادیه، آشنا شدن دانشجویان دانشگاههای عضو اتحادیه با اهداف و ماموریتهای
آن، ایجاد نشاط و تنوع در فعالیتهای اتحادیه با برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، علمی، زمینهسازی برای توسعه تبادلات دانشجویی
میان دانشگاههای عضو اتحادیه و معرفی اقوام و فرهنگ های بومی و محلی حاشیه دریای خزر در قالب مسابقات عکاسی و نوشتار در نظر
است مسابقات  2041اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر با شرایط زیر برگزار شود.
 -شرکت در این مسابقه برای دانشجویان تمامی دانشگاه های عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر آزاد
است.
 -دبیرخانه برگزاری مسابقه، کمیته دانشجویی اتحادیه (دانشگاه بین المللی امام خمینی ره) می باشد.
 -داوری مسابقه بر عهده کمیته داوران می باشد که از سوی کمیته دانشجویی اتحادیه انتخاب می شوند.
 -آثار توسط دبیرخانه برگزاری مسابقه به کمیته داوران ارسال میگردد و برای رعایت بی طرفی، بدون نام و صرفا با یک
کد مشخص برای داوران ارسال می گردد.
 -از آثار برگزیده در بیست و پنجمین نشست روسای دانشگاه های عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر
که در دانشگاه دولتی داغستان (شهر ماخاچکالا- فدراسیون روسیه) برگزار خواهد شد تقدیر میشود.
شرایط شرکت در مسابقه عکاسی:
 -عکسها با ضلع بزرگ حداقل ۰444پیکسل، با دقت  dpi 300و با کیفیت مطلوب ارسال شود.
 -حجم فایل ارسالی بین  ۰تا  24مگابایت با پسوند  JPGو با مود  RGBباشد.
 -هرگونه دستکاری که جنبهی استنادی عکس را مخدوش کند، پذیرفته نیست.
 -آثار ارسالی مبتنی بر دستکاری و صحنه سازی طبیعت و واقعیت پذیرفته نیست.
 -ویرایش عکسها فقط در حد اصلاح رنگ و نور مجاز است.
 -اطلاعات ثبت شده دوربین باید در عکسهای ارسالی قابل رویت باشد.
 -هر فرد مجاز به ارسال حداکثر  0عکس به صورت تک عکس است. -علاقمندان ارسال مجموعه عکس، مجاز به ارسال حداکثر بین  0تا  8عکس هستند.
 -اثر ارسالی باید در سال  141۰تهیه شده باشد.
 -اثرارسالی نباید نشانگر برتری نژادی یا ملیتی یا توهین به فرهنگ و تمدن دیگر ملل باشد.
 -عکس ارسالی باید حاوی زیرنویس حداکثر در  04واژه و توضیح در مورد موضوع عکس باشد.
 -عکسهای ارسالی نباید دارای امضاء، پاسپارتو، قاب، تاریخ، واتر مارک، لوگو یا هرگونه نشانههای دیگر باشند.
 -مشخصات عکاس (نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه شمارة تماس و نشانی پست الکترونیکی) به زبان فارسی یا انگلیسی یا
روسی در صفحة جداگانه نوشته شود.
 -شرایط شرکت در مسابقه نوشتار:
 -نوشتار می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی یا روسی باشد، قبلاً در مجلهای چاپ نشده باشدو همزمان به مجلات دیگر
ارسال نشده باشد.
 -حجم نوشتار (بیش از 5444کلمه) نباشد.
 -نوشتار حاصل پژوهش فرد ارسال کننده باشد و تعهد اصالت اثر اخذ خواهد شد.
 -دانشجویان در مقاطع مختلف مجاز به شرکت در مسابقه نوشتار هستند.
 -هر نوشتار فقط با حداکثر  1نویسنده که دانشجو نفر نخست آن باشد، پذیرفته می شود
 -مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه شمارة تماس و نشانی پست الکترونیکی) به زبان
فارسی یا انگلیسی یا روسی در صفحة جداگانه نوشته شود و نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.
 -مقالات فارسی با قلم  B lotusاندازة  21وچکیده انگلیسی با قلم  Times New Romanاندازة  21و مقالات
روسی با قلم Times New Romanاندازة  21تایپ شود.
شیوهی ارسال آثار:
 -اثر و فایل  PDFحاوی اطلاعات شرکتکننده را بهشیوهی توضیحداده شده آماده کرده و به نشانی الکترونیکی
.  ارسال نماییدfestival.intl@pst.ikiu.ac.ir
 -ارسال اثر به منزلهی اعلام مالکیت آن بوده و دبیرخانه کمیته دانشجویی اتحادیه هیچگونه مسئولیتی در خصوص عدم
رعایت مالکیت معنوی اثر را ندارد.
 -استفاده از اطلاعات و آثار رسیده برای چاپ در کتاب و سایر اقلام انتشاراتی و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر
برای دبیرخانه کمیته دانشجویی اتحادیه مجاز است.
 -دبیرخانه برگزاری مسابقات حق استفاده از آثار راهیافته به مسابقه را در نشریات، مطبوعات، رسانههای مجازی، تارنمای
دانشگاه و … با حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده اثر برای خود محفوظ میدارد.
 -ارسال اثر به معنای قبول اعطای مالکیت اثر و پذیرش تمامی مقررات مسابقه بوده و تصمیمگیری در موارد
پیش بینی نشده برعهدهی دبیرخانه کمیته دانشجویی اتحادیه است.
زمان های مهم
 -زمان ارسال آثار تا تاریخ  25شهریور  6( 2041سپتامبر  )141۰است
 -در تاریخ  ۰2شهریور  11( 2041سپتامبر  )141۰نتایج آثار برگزیده اعلام می شود.
 -زمان تقدیر و اهدای جوایز نیز همزمان با نشست بیست و پنجم اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر است
که در دانشگاه دولتی داغستان (شهر ماخاچکالا- فدراسیون روسیه) حدودا اکتبر  141۰برگزار خواهد شد تقدیر می-
شود.جوایز
 -رتبهی اول یادبود یا تندیس نشست بیست و پنجم اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر، لوح تقدیر و
جایزه نقدی
 -رتبهی دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی
 -رتبهی سوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی
 -نمایشگاه آثار منتخب، همزمان با برگزاری اجلاس بیست و پنجم اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در
دانشگاه دولتی داغستان (شهر ماخاچکالا- فدراسیون روسیه) برگزار خواهد شد.
 -نتایج مسابقات در وبگاه اتحادیه به آدرس  http://asucs.ikiu.ac.irاطلاع رسانی خواهد شد.
 -تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینینشده به عهده دبیرخانه مسابقات دانشجویی است.
موارد دیگر
 -دبیرخانه برگزاری مسابقات دانشجویی اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر ملزم است نتایج مسابقات را در
زمان مقرر برای انجام هماهنگیهای لازم به دبیرخانه ایرانی اتحادیه ارسال می نماید.
ارتباط با ما:
+892944811333 :شماره تماس
+898124924334 :شماره واتساپ

 

festival.intl@pst.ikiu.ac.ir :ایمیل

دسته بندی :
اطلاعیه ها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

20 08 2023

جلسه بحث و بررسی مشکلات بیمه سلامت دانشجویان بین المللی

نشست مشترکی روز یک شنبه 22 مرداد ماه با حضور مدیر اموردانشجویی، سرپرست دانشجویان بین الملل، مدیر بیمه دانشجویی و کارشناس دانشجویان بین الملل دانشگاه گیلان در خصوص بیمه اتباع خارجی که به صورت قانونی در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند در اداره کل بیمه سلامت با حضور خانم دکتر ژاله جو معاون بیمه اداره کل و آقای خوشحال کارشناس بیمه برگزار شد.آقای دکتر نباتی مدیر امور دانشجویی در این دیدار با بیان این مطلب که بیشتراتباع خارجی مقیم دانشگاه گیلان از کشور افغانستان و اقلیم کردستان هستند، گفت: الزام در بیمه شدن این افراد با توجه به اینکه اکثریت بعد از گذشت مدتی بدلیل وجود امنیت در ایران با خانواده اقامت میگیرند و معمولا تعداد آنان زیاد است، ضروری به نظر می‌رسد ضمن اینکه حادثه خبرکننده نیست. وی سپس به تشریح ایجاد امکانات صنفی و رفاهی در دانشگاه برای دانشجویان بین الملل اشاره نمود و افزود: صدور بیمه برای اتباع بین المللی دانشگاه گیلان جزء ضروریات است که امیدواریم با همکاری شما بزرگواران انجام شود. آقای دکتر محمدی مظفر سرپرست دانشجویان بین الملل نیز در تایید صحبتهای مدیر دانشجویی به اهمیت و الزام بیمه دانشجویان بین المللی توسط قوانین بالادستی اشاره و افزودند:فرایند ورود و ثبت نام دانشجویان اتباع پس از طی مراحل مختلف امنیتی و کسب مجوزهای لازم صورت میگیرد و نظر به سیاستهای کلی نظام در مباحث تربیت سفیران فرهنگی، نیازمند ایجاد رفاهیات بیشتر به جهت کاهش دغدغه های زندگی این افراد در ایران باید باشیم که داشتن بیمه و استفاده از خدمات سلامت در این زمینه جز ضروری این هدف است. مدیر بیمه و کارشناس دانشجویان بین المللی دانشگاه گیلان نیز هریک در سخنانی به بیان مشکلات سد راه عدم اخذ قرارداد بیمه در دوسال گذشته پرداختند. خانم دکتر ژاله جو معاون بیمه سلامت نیز در این دیدار ضمن تشکر از دغدغه مدیران دانشگاه و اشرافیت به امور بیمه ای قول همکاری و پیگیری امور مشکلات سد راه اخذ قرارداد را با همکاری آقای خوشحال کارشناس بیمه ابراز نمودند.

24 07 2023

دومین دوره آموزشی، فرهنگی ویژه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌های کشور

دومین دوره آموزشی، فرهنگی ویژه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور مسئولین وزارت علوم و سازمان سازمان امور دانشجویان با شرکت حدود ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل از40 دانشگاه کشور برگزار شد. در این دوره 39 نفر از دانشجویان بین‌المللی دانشگاه گیلان نیز حضور داشتند. دانشجویان در این دوره فرهنگی- آموزشی علاوه بر شرکت در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی از  جمله خانواده، نخبگان در جهان اسلام، دشمن‌شناسی و موضوعاتی درخصوص تعمیق باورهای دینی و معرفی، مبانی انقلاب اسلامی و نقش نخبگانی دانشجویان در جهان اسلام در برنامه‌های تفریحی نیز شرکت نمودند. این اردو با دو هدف ایجاد دوستی و مودت در میان دانشجویان و ایجاد آگاهی به منظور رشد فردی و ارتقاء فعالیت‌های گروهی و در عین حال تلاش برای رفع چالش‌های کشورهای اسلامی در جهان اسلام به مدت ۵ روز از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. از شاخص‌ترین موارد این  اردوی فرهنگی، حضور فعالانه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه گیلان در جلسات آموزشی، فرهنگی و شرکت در مسابقات ورزشی و کسب رتبه اول در مسابقات دارت و کسب رتبه اول در مسابقات فوتسال بود.همچنین در مراسم اختتامیه خانم بی‌بی حوراحمدی دانشجوی دختر افغانستانی، اشعار خود در وصف ایران، رهبر معظم انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و گیلان قرائت نمود که با استقبال و تقدیر مسئولین و حاضران مواجه شد.  

22 07 2023

تقدیر رئیس دانشگاه گیلان از نماینده اعزامی دانشگاه جهت تدریس در اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه دولتی کالمیکیا، فدراسیون روسیه

  آقای دکتر فرید نجفی (رئیس دانشگاه گیلان) از نماینده اعزامی دانشگاه بعنوان مدرس اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه دولتی کالمیکیا، فدراسیون روسیه تقدیر کرد. وی ضمن اشاره به عملکرد مطلوب آقای افشاریان در دانشگاه کالمیکیا که رضایت دانشجویان و مسئولین این دانشگاه را به دنبال داشته است افزود: انجام اقدامات مفید و تلاش صادقانه افراد همواره مطلوب بوده و امید است این روحیه در جامعه تکثیر شود. گفتنی است که در اکتبر سال 2021 میلادی در حاشیه سفر سفیر جمهوری اسلامی ایران به جمهوری کالمیکیا توافق شد که در سال تحصیلی 2022-2023 میلادی آموزش زبان فارسی را در دستورکار خود قرار دهد. در همین راستا با مکاتبات انجام شده، آقای کیوان افشاریان دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان به عنوان اولین مدرس زبان فارسی توسط دانشگاه گیلان به دانشگاه دولتی کالمیکیا اعزام گردید. ایشان طی دوره 10 ماهه فعالیت خود در دانشگاه کالمیکیا به آموزش زبان فارسی در بخش آموزش زبان‌های شرقی فعالیت داشتند که عملکرد مناسب ایشان، تحسین ریاست این دانشگاه را به‌همراه داشته است.

27 06 2023

نشست هم اندیشی پیرامون مسائل فرهنگی دانشجویان بین الملل

نشست هم اندیشی پیرامون مسائل فرهنگی دانشجویان بین الملل با حضور حجه‌الاسلام والمسلمین عباسی )رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری( و آقای محمد جواد کرامتی )نماینده فرهنگی دانشجویان بین‌اللمل( در مدیریت همکاری علمی بین‌المللی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه حجه‌الاسلام والمسلمین عباسی و دکتر مهدی هدایتی شهیدانی ضمن تاکید بر اهمیت مسائل فرهنگی مرتبط با دانشجویان بین‌الملل به عنوان سفیران فرهنگی کشورمان، به بیان پاره ای از مشکلات پیرامون این حوزه پرداختند. ضمن اشاره به برخی نقاط ضعف و موانع اصلی ارتقاء جایگاه بین‌المللی دانشگاه در این نشست، راهکارهایی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شد. رفع مشکلات سایت بین‌الملل دانشگاه، پیگیری فعالیت مستمر کارگروه فرهنگی دانشجویان بین‌الملل و همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی مختص این دانشجویان از جمله مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.      

25 06 2023

سومین فراخوان مشترک با بنیاد ملی علوم طبیعی چین اعلام شد

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) سومین فراخوان مشترک صندوق ( INSF ) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC ) با هدف حمایت از ۱۰ طرح پژوهشی مشترک در سه حوزه علمی منتشر شد. بنا بر این گزارش در این فراخوان، حداکثر از ۱۰ پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه‌های ذیل حمایت خواهد شد: 1) Air pollution، climate change and health a) Air pollution and Climate Change: impacts and responses b) Atmospheric Environment and Health 2) Water security a) Environmental water science b) Water resources and Environmental health 3) Medicine a) Personalized medicine in diabetes care and anti-diabetes drugs development b) New technologies in prevention and early detection of cancer and new approaches and procedures for cancer treatment c) Healthy Aging and innovative treatment of cognitive and behavioral problems in elderly   ضوابط و شرایط ارسال طرح به شرح زیر است: پژوهشگران ایرانی از تاریخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۱۹ تیر ۱۴۰۲ پروپوزال‌های مشترک خود را در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ثبت کنند. ارسال پروپوزال نهایی پژوهشگران ایرانی تنها از طریق سامانه صندوق میسر خواهد بود. حداقل مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان یک سال، و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال است. حداکثر حمایت برای پژوهشگران ایرانی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مدت حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. جهت دریافت شرایط و ضوابط عمومی روی این لینک و همچنین مشخصات واجدین شرایط در این فراخوان، روی اینجا و همچنین جهت دریافت فرم پیشنهاده (proposal) لیک فرمایید. • آغاز فراخوان: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ • پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ • اعلام نتایج نهایی: نیمه دوم آبان ۱۴۰۲ • آغاز پروژه‌های پژوهشی: نیمه دوم دی ۱۴۰۲   جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بین‌الملل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایران از طریق ایمیل: nsfc@insf.org در ارتباط باشید. همچنین برای تماس با بنیاد ملی علوم طبیعی چین از طریق راه‌های زیر با این نهاد در ارتباط باشید. این راه‌های ارتباطی صرفاً جهت پاسخگویی به پژوهشگران وابسته به بنیاد ملی علوم طبیعی چین خواهدبود. Ms. Zhang Yiwei Phone: +86-10-62328404;62327368 Email: zhangyw@nsfc.gov.cn Email: htchen@cashq.ac. cn    

19 06 2023

برگزاری نشست کارگروه رتبه‌بندی و اعتباربخشی بین‌المللی با محوریت رتبه‌بندی دانشگاه‌های سبز

سومین نشست کارگروه رتبه‌بندی و اعتباربخشی بین‌المللی دانشگاه گیلان در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. در این نشست در خصوص نحوه حضور دانشگاه گیلان در رتبه‌بندی دانشگاه‌های سبز (گرین‌متریک) در سال جاری بحث و تبادل نظر شد. اعضای کارگروه با توجه به اهمیت موضوع و تجارب موفق دانشگاه گیلان در این زمینه و با عنایت ماهیت سؤالات و مباحث مطرح شده در این رتبه‌بندی بر لزوم راه اندازی مجدد کارگروه مدیریت‌سبز دانشگاه تأکید نمودند. نظام  رتبه بندی دانشگاه های سبز یکی از نظام های رتبه بندی مطرح دنیا است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را بر اساس رعایت اصول هفده‌گانه توسعه پایدار که به تصویب سازمان ملل رسیده است، مورد ارزیابی قرار می‌دهد و هدف اصلی از این پایش بین‌المللی‌، کمک به حفاظت از محیط زیست، دقت در مصرف منابع طبیعی و به دنبال آن رشد پایدار  و رونق اقتصادی کشورهاست. گفتنی است دانشگاه گیلان در آخرین حضور خود در سال 2020 توانست رتبه 311 را در بین دانشگاه‌های سبز دنیا کسب کند.  

07 06 2023

نشست کنسولی دانشگاه‌های استان در دانشگاه گیلان برگزار شد

  نشست تخصصی ارائه مباحث و خدمات کنسولی دانشگاه‌های استان گیلان  با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور کنسولی دانشجویان دانشگاه‌های گیلان، علوم‌پزشکی گیلان و آزاد اسلامی با حضور آقای محبوب ملتی ریاست اداره کنسولی دانشگاه‌های استان گیلان و خانم معصومه نیک‌کار کارشناس بین‌الملل دانشگاه گیلان در تالار حکمت برگزار شد. بیان قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به امور کنسولی به ویژه در حوزه حمایت‌های کنسولی دانشجویی از جمله در بخش‌های صدور روادید، صدور و تمدید اقامت، خروج موقت و قطعی همچنین صدور تابعیت خانواده و مسایل مرتبط فرایند پلیس از جمله مسائل مطرح شده توسط آقای ملتی بود. کارشناس امور بین‌الملل دانشگاه گیلان نیز در پرسش و پاسخ دانشجویان در خصوص رسیدگی به مشکلات دانشجویان بین‌المللی در امور مربوط به خدمات آموزشی و فرایند جذب و پذیرش و پیگیری موضوعاتی نظیر اخذ کارت‌های بانکی و خدمات دریافت سیم کارت و مباحث مرتبط، پاسخگوی دانشجویان بودند. در این نشست دو تن (خانم فیروزی و خانم غفاری) از کارشناسان بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی نیز حضور داشتند.

03 06 2023

سخنرانی رئیس دانشگاه گیلان در همایش "کاسپین: راه‌های توسعه پایدار" و نشست کمیسیون پژوهش و فناوری اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای خزر

آقای دکتر فرید نجفی (رئیس دانشگاه گیلان) در همایش بین‌المللی "کاسپین: راه‌های توسعه پایدار" و همچنین نشست کمیسیون پژوهش و فناوری اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای خزر که در روزهای 9 و 10 خرداد در دانشگاه دولتی آستراخان روسیه برگزار شد، بصورت برخط به ایراد سخنرانی پرداخت. وی بعنوان مهمان ویژه پنل"بین المللی سازی آموزش عالی در کشورهای حاشیه دریای خزر" نشست مذکور، خاطر نشان ساخت: اکنون نوبت آن فرا رسیده است که با کاربردی نمودن آموزش و پژوهش، حرکت خود را به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم تسریع نماییم. استفاده از همکاری‌های علمی بین‌المللی برای رسیدگی به مشکلات مشترک و ایجاد مشارکت‌های سازنده بین‌المللی برمبنای خرد، علم و فناوری همراه با نوآوری، برای مقابله با معضلات ملی و بین‌المللی، از جمله محرک‌های شتاب دهنده در این زمینه است. چرا که بی شک، دیپلماسی علمی مقدمه‌ای برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و زمینه را برای رشد و شکوفایی کشورهای منطقه فراهم می‌نماید. دکتر نجفی سخنان خود را در سه محور "توسعه طرح‌های کاربردی بین‌المللی"، "متنوع سازی تبادل دانشجو بین دانشگاه‌های عضو اتحادیه" و همچنین "تقویت برنامه تبادل اساتید" خلاصه کرده و خاطر نشان داشت: متناسب‌سازی پژوهش‌ با نیازها از اهداف مورد نظر آموزش عالی هر کشور است؛ در این مسیر تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود بطور بهینه استفاده شود. در مورد "متنوع سازی برنامه تبادل دانشجو"، گفت: توصیه می‌شود این برنامه در رشته‌های مختلف دانشگاهی (نظیر رشته‌های فنی مهندسی، علوم کشاورزی، محیط زیست و ...) انجام گیرد. همچنین افزود: یکی دیگر از برنامه‌هایی که می‌تواند در دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی کشورهای منطقه نقش موثری ایفا نماید، برنامه تبادل اساتید است. تبادل استاد بین دانشگاه‌های مبداء و مقصد، علاوه بر به اشتراک گذاری دانش و تجربه بین پژوهشگران، به تشکیل و تقویت شبکه علمی پژوهشگران منطقه نیز منجر خواهد شد. وی در پایان، در پاسخ به پرسش در خصوص تجربه برنامه تبادل دانشجوی دانشگاه گیلان با دانشگاه آستراخان گفت: دانشگاه گیلان دارای سابقه طولانی تبادل دانشجو با دانشگاه دولتی آستراخان است. بطوریکه دانشگاه گیلان طی سال‌های 1382 تا 1401، میزبان 77 دانشجوی زبان فارسی دانشگاه دولتی آستراخان روسیه بوده است. همچنین طی سال‌های 1388 تا 1396، تعداد 58 دانشجوی زبان روسی دانشگاه گیلان برای گذراندن دوره 3 ماهه به دانشگاه دولتی آستراخان اعزام شده‌اند که این حجم از تبادل در منطقه تقریبا بی‌سابقه است. بعنوان دبیرخانه ایرانی و به نمایندگی از همه دانشگاههای ایرانی عضو اتحادیه امیدوارم همکاری‌های بین دانشگاهی اعضای اتحادیه بیش از پیش گسترش یابد.  

31 05 2023

برگزاری نشست مشترک مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و شورای دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی

  در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشکده‌ها، جلسه‌ی مشترکی با مسئولین دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تشکیل شد. در این نشست که با حضور مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، معاون ایشان، سرپرست دانشجویان بین‌المللی، رئیس، معاونان و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم­ ورزشی برگزار شد، در خصوص جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های علمی­ بین‌المللی دانشکده و بهبود وضعیت موجود بحث و تبادل­نظر صورت گرفت. در این نشست دکتر مهدی هدایتی شهیدانی، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، بررسی و آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر رکود پیش آمده در فعالیت‌های بین المللی و برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌ها برای ارتقا و رشد تعاملات را هدف اصلی این سلسله نشست‌ها برشمردند.   همچنین دکتر ارسلان دمیرچی، با اشاره به پیشرو بودن دانشکده تربیت‌بدنی در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی، تجربه موفق میزبانی مسابقات ورزشی اتحادیه دانشگاه‌های ورزشی حاشیه دریای خزر، سابقه ارزشمند در امر آموزش دانشجویان بین‌المللی در مقاطع تحصیلات‌تکمیلی، نسبت به رشد و ارتقای همکاری‌ها و تعاملات علمی‌بین‌المللی دانشکده ابراز امیدواری کردند. در ادامه جلسه عمده‌ترین مسایل و قوانین برقراری ارتباطات علمی مؤثر، شاخص‌های بین‌المللی برنامه راهبردی دانشگاه، رهنمودهای ریاست محترم دانشگاه در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌برداری مناسب از نقش ورزش و مسابقات ورزشی در امر دیپلماسی بین‌المللی مورد بحث و برررسی قرار گرفت.  

17 05 2023

نشست مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با شورای دانشکده علوم کشاورزی

جلسه مشترک مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی و شورای دانشکده علوم کشاورزی در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد. در این نشست دکتر آرش زیبایی رییس دانشکده علوم کشاورزی ضمن ابراز خرسندی از حضور همکاران مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، این دیدار را مقدمه‌ای بر انجام همکاری‌های بیشتر دانست. همچنین دکتر مهدی هداینی شهیدانی، مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه، به ظرفیت‌های بین‌المللی موجود در دانشکده اشاره کرده و  آمادگی مدیریت را برای حمایت از فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک دانشکده اعلام کرد. در ادامه دکتر روح اله اوجی، معاون مدیر همکاری‌های علمی بین المللی، دکتر محمدرضا محمدی مظفر، سرپرست دانشجویان بین‌‍‌‌المللی دانشگاه، دکتر مرتضی زنگنه مسئول همکاری‌های بین‌المللی با اتحادیه اروپا و دکتر میثم عفتی، مسئول همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای قاره آمریکا هریک به تشریح فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه خود پرداختند و پیشنهادهایی را برای تقویت همکاری‌های بین المللی دانشکده مطرح نمودند. در پایان جلسه آقایان دکترسید حسین پیمان، مدیر گروه مهندسی بیوسیستم، دکتر مجید مجیدیان، مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات و دکتر جمالعلی الفتی مدیر گروه باغبانی در خصوص توسعه خوشه‌های صنعتی، انعکاس ظرفیت‌ها و زمینه‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده و نیز برخی از مسایل آموزشی دانشجویان بین المللی دانشکده مطالبی را عنوان کردند.  

13 05 2023

نشست مدیریت همکاری های علمی بین المللی با شورای دانشکده مهندسی مکانیک

جلسه مشترک مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و شورای دانشکده مهندسی  مکانیک در تاریخ 20 اردیبهشت 1402 برگزار شد. در این نشست، که با حضور مدیر همکاری های علمی بین المللی، معاون ایشان، سرپرست دانشجویان بین المللی دانشگاه، رابطین منطقه ای روابط بین الملل، رییس و معاونین دانشکده مهندسی مکانیک و مدیران گروه های آموزشی این دانشکده برگزار شد، موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: لزوم توجه به آیین‌نامه ها و مقررات و ضرورت اطلاع‌رسانی فعالیت های بین‌المللی دانشکده در موعد مقرر تهیه دستورالعمل‌ها و چک لیست‌های لازم برای انجام فعالیت‌های بین‌المللی به منظور شفاف‌سازی و تسریع در روند امور پیشنهاد برای بهره‌مندی از پایگاه داده‌های انجمن ملی نخبگان برای دعوت از متخصصین خارجی و ایرانیان غیر مقیم بهره‌گیری از تفاهم‌نامه‌های موجود دانشگاه در جهت ایجاد ارتباطات موثر و انعقاد قراردادهای همکاری همکاری مطلوب در تکمیل اطلاعات دانشکده جهت بارگذاری در وبسایت انگلیسی دانشگاه بهره‌گیری از گرنت‌های صندوق حمایت مالی اتحادیه اروپا (اراسموس پلاس) و برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال‌نویسی ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک  

10 05 2023

نشست مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با شورای دانشکده علوم ریاضی

جلسه مشترک مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و شورای دانشکده علوم ریاضی در تاریخ 18 اردیبهشت 1402 برگزار شد. در این نشست، که با حضور مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، سرپرست دانشجویان بین‌المللی، رابطین منطقه‌ای روابط بین‌الملل، رییس و معاونین دانشکده علوم ریاضی و مدیران گروه‌های آموزشی این دانشکده برگزار شد، موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: لزوم توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات و ضرورت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بین‌المللی دانشکده در موعد مقرر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه‌ی دانشکده علوم ریاضی در برندسازی و تبلیغ دانشگاه بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق حمایت از پژوهشگران کشور برای دعوت از متخصصین خارجی و ایرانیان غیر‌مقیم بهره‌گیری از تفاهم‌نامه‌های موجود دانشگاه در جهت ایجاد ارتباطات موثر و انعقاد قراردادهای همکاری همکاری مطلوب در تکمیل اطلاعات دانشکده جهت بارگذاری در وبگاه انگلیسی دانشگاه بهره‌گیری از گرنت‌های صندوق حمایت مالی اتحادیه اروپا (اراسموس پلاس) و برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال‌نویسی ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی سایر موارد آموزشی مربوط به امور دانشجویان بین‎المللی  

03 05 2023

برگزاری وبینار علمی نانو بیو مواد تجدید پذیر و تجربیات تجاری بین المللی

وبینار علمی " نانو بیو مواد تجدید پذیر و تجربیات تجاری بین المللی " در روز سه‌شنبه مورخ 12/02/1402  با ارائه آقای  دکتر  حسین یوسفی (عضو محترم هیأت علمی  دانشکده مهندسی چوب و کاغذ،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و  مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر)، در دانشگاه گیلان برگزار شد.  دکتر یوسفی در این جلسه ضمن مروری بر دانش فنی و اهمیت نانو بیو مواد تجدید پذیر، به فرصت های ایجاد شده با نانوبیومواد در خلق کاربردهای جدید، نحوه تبدیل ضایعات کم ارزش مواد تجدید پذیر (نظیر پسماند کشاورزی و ...) به نانوبیومواد هایتک و نوآوری در طبیعت تجدیدپذیر پرداخت. وی در ادامه، با معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای فنی و پژوهشی شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر، تجربه صادرات محصولات این شرکت به بیش از ۱۸ کشور توسعه یافته دنیا (با تشریح فرایند شکل گیری ارتباط، ارسال مرسوله و دریافت هزینه محصول) را با شرکت کنندگان این وبینار به اشتراک گذاشت. این جلسه علمی با پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان به اتمام رسید.  

29 04 2023

نشست مدیریت همکاری های علمی بین المللی با شورای دانشکده معماری و هنر

  جلسه مشترک مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و شورای دانشکده معماری و هنر برگزار شد. در این نشست، که با حضور مدیر همکاری های علمی بین المللی، معاون ایشان، سرپرست دانشجویان بین المللی دانشگاه، رابطین منطقه ای روابط بین الملل، رییس و معاونین دانشکده معماری و هنر و مدیران گروه های آموزشی این دانشکده برگزار شد، موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: لزوم توجه به آیین‌نامه ها و مقررات حاکم بر روابط بین‌المللی و رعایت قوانین ناظر بر همکاری‌های علمی بین‌المللی همکاری مطلوب در تکمیل اطلاعات دانشکده جهت بارگذاری در وبسایت انگلیسی دانشگاه بهره‌گیری از تفاهم‌نامه‌های موجود دانشگاه در جهت ایجاد ارتباطات موثر و انعقاد قراردادهای همکاری بهره گیری از گرنت‌های صندوق حمایت مالی اتحادیه اروپا (اراسموس پلاس) و برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال‌نویسی ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و هنر لزوم همکاری دانشکده معماری و هنر در انعکاس پتانسیل‌ها و توانمندی‌های دانشکده و دانشگاه در قالب صفحات وب، کاتالوگ، بروشور، تصاویر، پوستر و .... فعالیت در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی و وبینارهای مشترک با اساتید خارجی و دانشمندان غیرمقیم    

24 04 2023

برپایی میهمانی افطار با عنوان خالق بی مرز

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه گیلان به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام برپایی میهمانی افطار با عنوان خالق بی مرز نمود. در این مراسم که با حضور گسترده‌ی جمعی از دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه برگزار شد، آقای دکتر فرید نجفی ریاست محترم دانشگاه گیلان، حجه‌الاسلام والمسلمین عباسی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دکتر مهدی هدایتی شهیدانی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه هر یک در سخنانی به اهمیت و نقش ارزنده ماه مبارک رمضان در ارتقای روحیات معنوی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان بین‌المللی اشاره نمودند. در این مراسم دانشجویانی از کشورهای مختلف به شعرخوانی و قرائت قطعات ادبی پیرامون ماه مبارک رمضان پرداختند. در این ضیافت که در شب 28 رمضان برگزار شد، از برگزیدگان مسابقات ورزشی دهه فجر، مراسم ازدواج دانشجویی و فرزندان دانشجویان حاضر در برنامه تقدیر شد. این میهمانی با اقامه نماز جماعت و برپایی سفره‌ پذیرایی افطار به پایان رسید.